@KTzone » 數碼 - 手機綜合討論 » 數碼 - 手機網絡供應商討論 » HKBN光纖寬頻全新優惠服務計劃 1Gbps寬頻+家居電話+bbTV僅需$158


2011-6-4 15:57 bunnylai
HKBN光纖寬頻全新優惠服務計劃 1Gbps寬頻+家居電話+bbTV僅需$158

新一輪光纖寬頻網絡服務又再掀起爭奪戰,其中 HKBN 香港寬頻網絡有限公司宣佈,將推出全新優惠服務計劃,用家只需每月繳付港幣 $158 ,即可享有包括 1Gbps 光纖寬頻在內的多項服務。

此次優惠服務計劃合約期為 24 個月,用家只需每月繳付港幣 $158 ,即可享有 1Gbps 光纖寬頻服務,並同時提供家居電話連 9 項增值服務、以及 bbTV32 條基本頻道受服務等。

據香港寬頻網絡有限公司指出,市場上部份供應商提供的 1000M 寬頻、電話及基本電視頻道月費約為 HK$623 ,今次香港寬頻讓用家只需以優惠價港幣 $158 便可享有以上服務,大大節省所需費用。

同時,香港寬頻市務部助理總監林嘉玲表示,香港寬頻致力以大眾化的價錢令更多市民加入體驗光纖寬頻所帶來的速度感。現時,香港寬頻的光纖網絡覆蓋已超過 183 萬戶,相信這次優惠計劃的推出將引發同業間的良性競爭,直接令更多普羅大眾受惠,並為他們帶來更好的選擇。
[align=center][img]http://www.hkepc.com/database/images/2009/09/640x480/2217503838433217009.jpg[/img][/align]
[align=center]來源 : HKEPC Hardware[/align]

2011-6-16 08:14 s5r6g7
感激你的分享..小弟無限感激!!感恩了大大 [url=http://w0800.com/] [/url] [url=http://www.w0800.com/] [/url] [url=http://a1.w0800.com/] [/url] [url=http://a2.w0800.com/] [/url] [url=http://a3.w0800.com/] [/url] [url=http://a4.w0800.com/] [/url] [url=http://a5.w0800.com/] [/url] [url=http://a6.w0800.com/] [/url] [url=http://a7.w0800.com/] [/url] [url=http://a8.w0800.com/] [/url] [url=http://a9.w0800.com/] [/url] [url=http://a10.w0800.com/] [/url] [url=http://a11.w0800.com/] [/url] [url=http://a12.w0800.com/] [/url] [url=http://a13.w0800.com/] [/url] [url=http://a14.w0800.com/] [/url] [url=http://a15.w0800.com/] [/url] [url=http://a16.w0800.com/] [/url] [url=http://a17.w0800.com/] [/url] [url=http://a18.w0800.com/] [/url] [url=http://a19.w0800.com/] [/url] [url=http://a20.w0800.com/] [/url] [url=http://a21.w0800.com/] [/url] [url=http://a22.w0800.com/] [/url] [url=http://a23.w0800.com/] [/url] [url=http://a24.w0800.com/] [/url] [url=http://a25.w0800.com/] [/url] [url=http://a26.w0800.com/] [/url] [url=http://a27.w0800.com/] [/url] [url=http://a28.w0800.com/] [/url] [url=http://a29.w0800.com/] [/url] [url=http://a30.w0800.com/] [/url] [url=http://a31.w0800.com/] [/url] [url=http://a32.w0800.com/] [/url] [url=http://a33.w0800.com/] [/url] [url=http://a34.w0800.com/] [/url] [url=http://a35.w0800.com/] [/url] [url=http://a36.w0800.com/] [/url] [url=http://a37.w0800.com/] [/url] [url=http://a38.w0800.com/] [/url] [url=http://a39.w0800.com/] [/url] [url=http://a40.w0800.com/] [/url] [url=http://a41.w0800.com/] [/url] [url=http://a42.w0800.com/] [/url] [url=http://a43.w0800.com/] [/url] [url=http://a44.w0800.com/] [/url] [url=http://a45.w0800.com/] [/url] [url=http://a46.w0800.com/] [/url] [url=http://a47.w0800.com/] [/url] [url=http://a48.w0800.com/] [/url] [url=http://a49.w0800.com/] [/url] [url=http://a50.w0800.com/] [/url] [url=http://a51.w0800.com/] [/url] [url=http://a52.w0800.com/] [/url] [url=http://a53.w0800.com/] [/url] [url=http://a54.w0800.com/] [/url] [url=http://a55.w0800.com/] [/url] [url=http://a56.w0800.com/] [/url] [url=http://a57.w0800.com/] [/url] [url=http://a58.w0800.com/] [/url] [url=http://a59.w0800.com/] [/url] [url=http://a60.w0800.com/] [/url] [url=http://a61.w0800.com/] [/url] [url=http://a62.w0800.com/] [/url] [url=http://a63.w0800.com/] [/url] [url=http://a64.w0800.com/] [/url] [url=http://a65.w0800.com/] [/url] [url=http://a66.w0800.com/] [/url] [url=http://a67.w0800.com/] [/url] [url=http://a68.w0800.com/] [/url] [url=http://a69.w0800.com/] [/url] [url=http://a70.w0800.com/] [/url] [url=http://a71.w0800.com/] [/url] [url=http://a72.w0800.com/] [/url] [url=http://a73.w0800.com/] [/url] [url=http://a74.w0800.com/] [/url] [url=http://a75.w0800.com/] [/url] [url=http://a76.w0800.com/] [/url] [url=http://a77.w0800.com/] [/url] [url=http://a78.w0800.com/] [/url] [url=http://a79.w0800.com/] [/url] [url=http://a80.w0800.com/] [/url] [url=http://a81.w0800.com/] [/url] [url=http://a82.w0800.com/] [/url] [url=http://a83.w0800.com/] [/url] [url=http://a84.w0800.com/] [/url] [url=http://a85.w0800.com/] [/url] [url=http://a86.w0800.com/] [/url] [url=http://a87.w0800.com/] [/url] [url=http://a88.w0800.com/] [/url] [url=http://a89.w0800.com/] [/url] [url=http://a90.w0800.com/] [/url] [url=http://a91.w0800.com/] [/url] [url=http://a92.w0800.com/] [/url] [url=http://a93.w0800.com/] [/url] [url=http://a94.w0800.com/] [/url] [url=http://a95.w0800.com/] [/url] [url=http://a96.w0800.com/] [/url] [url=http://a97.w0800.com/] [/url] [url=http://a98.w0800.com/] [/url] [url=http://a99.w0800.com/] [/url] [url=http://a100.w0800.com/] [/url] [url=http://b1.w0800.com/] [/url] [url=http://b2.w0800.com/] [/url] [url=http://b3.w0800.com/] [/url] [url=http://b4.w0800.com/] [/url] [url=http://b5.w0800.com/] [/url] [url=http://b1.x0800.com/] [/url] [url=http://b2.x0800.com/] [/url] [url=http://b3.x0800.com/] [/url] [url=http://b4.x0800.com/] [/url] [url=http://b5.x0800.com/] [/url] [url=http://b1.y0800.com/] [/url] [url=http://b2.y0800.com/] [/url] [url=http://b3.y0800.com/] [/url] [url=http://b4.y0800.com/] [/url] [url=http://b5.y0800.com/] [/url] [url=http://b1.z0800.com/] [/url] [url=http://b2.z0800.com/] [/url] [url=http://b3.z0800.com/] [/url] [url=http://b4.z0800.com/] [/url] [url=http://b5.z0800.com/] [/url] [url=http://w0800.com/] [/url] [url=http://www.w0800.com/] [/url] [url=http://a101.w0800.com/] [/url] [url=http://a102.w0800.com/] [/url] [url=http://a103.w0800.com/] [/url] [url=http://a104.w0800.com/] [/url] [url=http://a105.w0800.com/] [/url] [url=http://a106.w0800.com/] [/url] [url=http://a107.w0800.com/] [/url] [url=http://a108.w0800.com/] [/url] [url=http://a109.w0800.com/] [/url] [url=http://a110.w0800.com/] [/url] [url=http://a111.w0800.com/] [/url] [url=http://a112.w0800.com/] [/url] [url=http://a113.w0800.com/] [/url] [url=http://a114.w0800.com/] [/url] [url=http://a115.w0800.com/] [/url] [url=http://a116.w0800.com/] [/url] [url=http://a117.w0800.com/] [/url] [url=http://a118.w0800.com/] [/url] [url=http://a119.w0800.com/] [/url] [url=http://a120.w0800.com/] [/url] [url=http://a121.w0800.com/] [/url] [url=http://a122.w0800.com/] [/url] [url=http://a123.w0800.com/] [/url] [url=http://a124.w0800.com/] [/url] [url=http://a125.w0800.com/] [/url] [url=http://a126.w0800.com/] [/url] [url=http://a127.w0800.com/] [/url] [url=http://a128.w0800.com/] [/url] [url=http://a129.w0800.com/] [/url] [url=http://a130.w0800.com/] [/url] [url=http://a131.w0800.com/] [/url] [url=http://a132.w0800.com/] [/url] [url=http://a133.w0800.com/] [/url] [url=http://a134.w0800.com/] [/url] [url=http://a135.w0800.com/] [/url] [url=http://a136.w0800.com/] [/url] [url=http://a137.w0800.com/] [/url] [url=http://a138.w0800.com/] [/url] [url=http://a139.w0800.com/] [/url] [url=http://a140.w0800.com/] [/url] [url=http://a141.w0800.com/] [/url] [url=http://a142.w0800.com/] [/url] [url=http://a143.w0800.com/] [/url] [url=http://a144.w0800.com/] [/url] [url=http://a145.w0800.com/] [/url] [url=http://a146.w0800.com/] [/url] [url=http://a147.w0800.com/] [/url] [url=http://a148.w0800.com/] [/url] [url=http://a149.w0800.com/] [/url] [url=http://a150.w0800.com/] [/url] [url=http://a151.w0800.com/] [/url] [url=http://a152.w0800.com/] [/url] [url=http://a153.w0800.com/] [/url] [url=http://a154.w0800.com/] [/url] [url=http://a155.w0800.com/] [/url] [url=http://a156.w0800.com/] [/url] [url=http://a157.w0800.com/] [/url] [url=http://a158.w0800.com/] [/url] [url=http://a159.w0800.com/] [/url] [url=http://a160.w0800.com/] [/url] [url=http://a161.w0800.com/] [/url] [url=http://a162.w0800.com/] [/url] [url=http://a163.w0800.com/] [/url] [url=http://a164.w0800.com/] [/url] [url=http://a165.w0800.com/] [/url] [url=http://a166.w0800.com/] [/url] [url=http://a167.w0800.com/] [/url] [url=http://a168.w0800.com/] [/url] [url=http://a169.w0800.com/] [/url] [url=http://a170.w0800.com/] [/url] [url=http://a171.w0800.com/] [/url] [url=http://a172.w0800.com/] [/url] [url=http://a173.w0800.com/] [/url] [url=http://a174.w0800.com/] [/url] [url=http://a175.w0800.com/] [/url] [url=http://a176.w0800.com/] [/url] [url=http://a177.w0800.com/] [/url] [url=http://a178.w0800.com/] [/url] [url=http://a179.w0800.com/] [/url] [url=http://a180.w0800.com/] [/url] [url=http://a181.w0800.com/] [/url] [url=http://a182.w0800.com/] [/url] [url=http://a183.w0800.com/] [/url] [url=http://a184.w0800.com/] [/url] [url=http://a185.w0800.com/] [/url] [url=http://a186.w0800.com/] [/url] [url=http://a187.w0800.com/] [/url] [url=http://a188.w0800.com/] [/url] [url=http://a189.w0800.com/] [/url] [url=http://a190.w0800.com/] [/url] [url=http://a191.w0800.com/] [/url] [url=http://a192.w0800.com/] [/url] [url=http://a193.w0800.com/] [/url] [url=http://a194.w0800.com/] [/url] [url=http://a195.w0800.com/] [/url] [url=http://a196.w0800.com/] [/url] [url=http://a197.w0800.com/] [/url] [url=http://a198.w0800.com/] [/url] [url=http://a199.w0800.com/] [/url] [url=http://a200.w0800.com/] [/url] [url=http://a201.w0800.com/] [/url] [url=http://a202.w0800.com/] [/url] [url=http://a203.w0800.com/] [/url] [url=http://a204.w0800.com/] [/url] [url=http://a205.w0800.com/] [/url] [url=http://a206.w0800.com/] [/url] [url=http://a207.w0800.com/] [/url] [url=http://a208.w0800.com/] [/url] [url=http://a209.w0800.com/] [/url] [url=http://a210.w0800.com/] [/url] [url=http://a211.w0800.com/] [/url] [url=http://a212.w0800.com/] [/url] [url=http://a213.w0800.com/] [/url] [url=http://a214.w0800.com/] [/url] [url=http://a215.w0800.com/] [/url] [url=http://a216.w0800.com/] [/url] [url=http://a217.w0800.com/] [/url] [url=http://a218.w0800.com/] [/url] [url=http://a219.w0800.com/] [/url] [url=http://a220.w0800.com/] [/url] [url=http://a221.w0800.com/] [/url] [url=http://a222.w0800.com/] [/url] [url=http://a223.w0800.com/] [/url] [url=http://a224.w0800.com/] [/url] [url=http://a225.w0800.com/] [/url] [url=http://a226.w0800.com/] [/url] [url=http://a227.w0800.com/] [/url] [url=http://a228.w0800.com/] [/url] [url=http://a229.w0800.com/] [/url] [url=http://a230.w0800.com/] [/url] [url=http://a231.w0800.com/] [/url] [url=http://a232.w0800.com/] [/url] [url=http://a233.w0800.com/] [/url] [url=http://a234.w0800.com/] [/url] [url=http://a235.w0800.com/] [/url] [url=http://a236.w0800.com/] [/url] [url=http://a237.w0800.com/] [/url] [url=http://a238.w0800.com/] [/url] [url=http://a239.w0800.com/] [/url] [url=http://a240.w0800.com/] [/url] [url=http://a241.w0800.com/] [/url] [url=http://a242.w0800.com/] [/url] [url=http://a243.w0800.com/] [/url] [url=http://a244.w0800.com/] [/url] [url=http://a245.w0800.com/] [/url] [url=http://a246.w0800.com/] [/url] [url=http://a247.w0800.com/] [/url] [url=http://a248.w0800.com/] [/url] [url=http://a249.w0800.com/] [/url] [url=http://a250.w0800.com/] [/url] [url=http://a251.w0800.com/] [/url] [url=http://a252.w0800.com/] [/url] [url=http://a253.w0800.com/] [/url] [url=http://a254.w0800.com/] [/url] [url=http://a255.w0800.com/] [/url] [url=http://a256.w0800.com/] [/url] [url=http://a257.w0800.com/] [/url] [url=http://a258.w0800.com/] [/url] [url=http://a259.w0800.com/] [/url] [url=http://a260.w0800.com/] [/url] [url=http://a261.w0800.com/] [/url] [url=http://a262.w0800.com/] [/url] [url=http://a263.w0800.com/] [/url] [url=http://a264.w0800.com/] [/url] [url=http://a265.w0800.com/] [/url] [url=http://a266.w0800.com/] [/url] [url=http://a267.w0800.com/] [/url] [url=http://a268.w0800.com/] [/url] [url=http://a269.w0800.com/] [/url] [url=http://a270.w0800.com/] [/url] [url=http://a271.w0800.com/] [/url] [url=http://a272.w0800.com/] [/url] [url=http://a273.w0800.com/] [/url] [url=http://a274.w0800.com/] [/url] [url=http://a275.w0800.com/] [/url] [url=http://a276.w0800.com/] [/url] [url=http://a277.w0800.com/] [/url] [url=http://a278.w0800.com/] [/url] [url=http://a279.w0800.com/] [/url] [url=http://a280.w0800.com/] [/url] [url=http://a281.w0800.com/] [/url] [url=http://a282.w0800.com/] [/url] [url=http://a283.w0800.com/] [/url] [url=http://a284.w0800.com/] [/url] [url=http://a285.w0800.com/] [/url] [url=http://a286.w0800.com/] [/url] [url=http://a287.w0800.com/] [/url] [url=http://a288.w0800.com/] [/url] [url=http://a289.w0800.com/] [/url] [url=http://a290.w0800.com/] [/url] [url=http://a291.w0800.com/] [/url] [url=http://a292.w0800.com/] [/url] [url=http://a293.w0800.com/] [/url] [url=http://a294.w0800.com/] [/url] [url=http://a295.w0800.com/] [/url] [url=http://a296.w0800.com/] [/url] [url=http://a297.w0800.com/] [/url] [url=http://a298.w0800.com/] [/url] [url=http://a299.w0800.com/] [/url] [url=http://a300.w0800.com/] [/url]

2011-8-9 18:48 chungwai5854
:29: :29: :29: :29: :29:
好用就好用~~
你唔用是你就知~~
仆街~~

2014-5-13 17:03 coconutman
好似冇這麼多野送

2014-8-13 09:59 donaldduck932
多謝分享!!!!!

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.